REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE


Zákon ukládá prodejci reklamaci vyřídit nejpozději do 30. dne od zahájení reklamačního řízení. My se však snažíme tuto dobu zásadně zkrátit.
Proces reklamace výrazně urychlíte, pokud nám zašlete předem podrobný popis závady e-mailem (nejlépe s přiložením fotografiemi poškozené části). Můžeme tak posoudit možnosti opravy ještě předtím, než k nám samotný předmět reklamace dorazí poštou. V některých případech ani není nutno k reklamaci zasílat celý výrobek, případně není potřeba zasílat výrobek vůbec - novou součást k jednoduché výměně/opravě zašleme.
Doporučujeme tedy se prvně vždy informovat na nejvhodnější způsob řešení Vaší reklamace. Celý proces tak může být vyřízen během několika dní.
V zájmu urychlení celého procesu reklamace ve vlastním zájmu vždy vyplňte a zašlete reklamační formulář společně s kopií daňového dokladu a přiložte k zasílanému zboží.


II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu Alpishop.cz. Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (zejména §1810 a násl., §1820 a násl., §2079 a násl.) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
"Prodávajícím" je  Ing. Zdeňka Michálková,  IČ: 64726631, DIČ: CZ6956075852, s místem podnikání Modranská 687, 294 71 Benátky nad Jizerou, zapsaný u Magistrát města Mladá Boleslav, odbor Obecní Živnostenský úřad, Ev.č.: 320704-119113-02.
"Kupující" je spotřebitel-nepodnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Je-li kupující-nepodnikatel zárověň kupujícím-spotřebitelem, použijí se ustanovení zákonů výše uvedených.


III. PŘEVZETÍ ZÁSILKY


Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:
1. neporušenost obalu: Zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny páskou prodejce nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem který vzniklou situaci řeší.
2.nepoškození zboží: Kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Po uplynutí záruční doby není možno uplatnit jakékoli výhrady k dodanému  zboží.

 

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE


Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem tato práva: 

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu (nejméně tři vady) nebo opakovaně (3x reklamace opětovaně vyskytující se vady nebo 4x reklamace různých vad) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši, tím vzniká nová záruka, která začíná běžet převzetím nového zboží kupujícím.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na adresu uvedenou při objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.

 

VI. POSTUP PŘI REKLAMACI

 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

- telefonicky na telefonním čísle +420 606 926 600

- elektronicky na e-mailové adrese: alpishop@seznam.cz

- písemně na adrese : prodejna Alpine pro, TGM 842, 293 01 Mladá Boleslav

Jestliže kupující uplatňuje reklamaci písemně nebo elektronicky, je vhodné, aby uvedl své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,

Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dní a běží ode dne uplatnění reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Nebude-li reklamace ve lhůtě 30 dnů vyřízena, má spotřebitel práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.
Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.
V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější způsob vyřízení procesu reklamace.
Prodávající může s přihlédnutím k povaze reklamace a charakteru reklamovaného zboží vyřešit reklamaci bez nutnosti zasílat zboží na adresu Prodávajícího.
Prodávající je oprávněn změnit Reklamační řád. Prodávající je povinen zveřejnit jeho nové znění.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Reklamační formulář (obsahuje návod jak postupovat): ZDEAlpishop kontakt
Doprava
Otáčející se reklama Otáčející se reklama
BATOH NORTHFINDER